Projekt „Aktywny senior"

– jestem, działam, partycypuję i decyduję.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Projekt „Aktywny senior"

– jestem, działam, partycypuję i decyduję.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Projekt „Aktywny senior"

– jestem, działam, partycypuję i decyduję.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Projekt „Aktywny senior – jestem, działam, partycypuję i decyduję”

realizowany przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Priorytet: III. Partycypacja społeczna osób starszych

Kierunek działania: 2. Aktywność wspierająca uczestnictwo i integrację w życiu społecznym/publicznym

Obszar realizacji projektu: 3 gminy powiatu chrzanowskiego: gm. Chrzanów, gm. Libiąż, gm. Trzebinia i 3 gminy powiatu dąbrowskiego: gm. Dąbrowa Tarnowska, gm. Olesno, gm. Szczucin

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności 180 osób powyżej 60 roku życia (30 os. w każdej z 6 gmin) nt. zakładania i funkcjonowania Rad Seniorów w gminach oraz podniesienie poziomu zaangażowania społecznego, obywatelskiego i reprezentatywności interesu seniorów w polityce lokalnej.

Realizator projektu

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie

Okres realizacji projektu

od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu są mieszkańcy 3 gmin powiatu chrzanowskiego: gm. Chrzanów, gm. Libiąż, gm. Trzebinia i 3 gmin powiatu dąbrowskiego: gm. Dąbrowa Tarnowska, gm. Olesno, gm. Szczucin w wieku 60+, w tym przedstawiciele (w wieku 60+) podmiotów działających na rzecz seniorów, tj. organizacji pozarządowych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, organizacji kościelnych.

Jesteśmy na Facebooku

Bądź na bieżąco śledząc profil projektu na portalu społecznościowym Facebook.

Działania planowane w projekcie

DZIAŁANIE 1: Szkolenie Senior Animator Inicjatyw Lokalnych / Seniorka Animatorka Inicjatyw Lokalnych
1.1 Szkoleniowe wyjazdowe pn. „Integracja społeczna, partnerstwo, współdziałanie”
1.2 Szkolenie stacjonarne pn. „Zasady tworzenia i działania Rad Seniorów – planowanie strategiczne”

DZIAŁANIE 2: Trening partycypacji lokalnej

DZIAŁANIE 3: Praktyki Aktywności Lokalnej
3.1 Wizyta na posiedzeniu Komisji Rady Gminy i na posiedzeniu Rady Gminy
3.2 Seniorskie Skrzynki Obywatelskie

DZIAŁANIE 4: Seniorskie Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego w gminie

DZIAŁANIE 5: Powiatowe Fora Seniorów: Forum seniorów powiatu chrzanowskiego, czyli seniorzy w działaniu i współdecydowaniu i Forum seniorów powiatu dąbrowskiego, czyli seniorzy w działaniu i współdecydowaniu

W każdej z gmin w działaniach projektu wezmą udział następujące grupy uczestników:

Gr. I – 10 os.
Grupa podstawowa, która bierze udział we wszystkich działaniach projektu i przygotowuje zgłoszenie do gminy wniosku o powołanie Gminnej Rady Seniorów w oparciu o pkt. 2 i pkt. 4 art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wyszkoleni w projekcie Seniorzy Animatorzy Inicjatyw Lokalnych i Seniorki Animatorki Inicjatyw Lokalnych z gr. I będą stanowić motor napędowy do działania dla innych seniorów w środowisku lokalnym i organizacjach na rzecz osób starszych.

Gr. II – 6 os.
Uczestnicy, którzy wezmą udział w działaniach 2, 4 i 5, będą wzmacniać i uzupełniać działania grupy inicjatywnej seniorów (gr. I) do złożenia wniosku o powołanie Gminnej Rady Seniorów.

Gr. III – 14 os.
Uczestnicy, którzy zostaną zrekrutowani w trakcie realizacji projektu przez gr. I i II i wezmą udział w działaniach 4 i 5.

Zakładane rezultaty projektu

180 seniorów zaangażuje się w działania projektu

18 skrzynek obywatelskich będzie funkcjonowało w 6 gminach, na terenie których realizowany jest projekt

12 inicjatyw obywatelskich na rzecz seniorów zostanie opracowane podczas projektu

2 Gminne Rady Seniorów zostaną założone w wyniku realizacji projektu

Zaangażowanych seniorów

Rady Seniorów

Inicjatyw obywatelskich

Skrzynek obywatelskich

Aktualności

Na bieżąco informujemy co się dzieje w projekcie.

Realizacja działania 5

Powiatowe Fora Seniorów: Forum seniorów powiatu chrzanowskiego, czyli seniorzy w działaniu i współdecydowaniu i Forum seniorów powiatu dąbrowskiego, czyli seniorzy w działaniu i współdecydowaniu.

W dniu 14 grudnia 2016 roku na Sali kinowej w Dąbrowskim Domu Kultury odbyło się Forum Seniorów Powiatu Dąbrowskiego, natomiast 17 grudnia 2016 roku na Sali konferencyjnej w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie odbyło się Forum Seniorów Powiatu Chrzanowskiego.

Podczas obrad forum spotkali się uczestnicy projektu z 3 gmin powiatu chrzanowskiego i 3 gmin powiatu dąbrowskiego oraz zaproszeni goście – przedstawiciele: JST, biznesu, NGOs, UTW, Klubów Seniora, Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów, KGW, OSP, organizacji kościelnych.

W ramach forum poruszone zostały tematy dot. problemów osób starszych w gminach danego powiatu, a przedstawiciele grup z 3 gmin danego powiatu zaprezentowali najlepsze inicjatywy do realizacji partnerskiej na rzecz seniorów. W trakcie obrad zostały przedstawione przez Gminę Babice z Powiatu Chrzanowskiego i Gminę Szczucin Powiatu Dąbrowskiego: uchwały Rady Gminy o powołaniu Gminnej Rady Seniorów wraz ze statutem określającym zasady jej działania.

W Gminie Dąbrowa Tarnowska przebieg Forum uświetniły wystąpiły dwóch stowarzyszeń zrzeszających seniorów:

  • Stowarzyszenie Klub Seniora pn. „Sami Swoi” przedstawiło kabaret pt. „Czerwony autobus – rozmowy kontrolowane”
  • Artyści z Klubu Seniora ze Szczucina wystąpili w przedstawieniu pt.: „U menopauzy na imieninach”

Forum miało na celu integrację wewnętrzną środowisk seniorskich oraz zacieśnienie współpracy środowiska seniorów ze środowiskiem lokalnym, zwiększenie wiedzy i umiejętności na temat partycypacji społecznej i angażowania się osobiście w projekty na rzecz rozwiązywania problemów osób starszych z wykorzystaniem przestrzeni publicznych.

Więcej zdjęć w sekcji "Zdjęcia z projektu" oraz na profilu projektu w serwisie społecznościowym Facebook.

Realizacja działania 4

Seniorskie Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego.

Aktualnie trwa realizacja Seniorskich Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego w 6 gminach biorących udział w projekcie. Dla każdej z gmin przewidziano 3 warsztaty o następującej tematyce:

  1. Analiza zasobów i problemów środowisk osób starszych w gminie,
  2. Tworzenie propozycji inicjatyw lokalnych na rzecz seniorów w oparciu o analizę z pkt.1,
  3. Opracowanie inicjatyw lokalnych rozwiązujących problemy seniorów w gminie oraz wybór najlepszych inicjatyw do prezentacji podczas Forum w powiecie.

Warsztaty mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia dialogu obywatelskiego, umiejętnego planowania i wyznaczania ambitnych celów strategicznych służących środowisku lokalnemu, w szczególności seniorom. Działanie przyczyni się do podniesienie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia diagnozy problemów i zasobów lokalnych, jako punktu wyjścia do tworzenia projektów obywatelskich.

Najlepsze inicjatywy do realizacji partnerskiej na rzecz seniorów, wypracowane w trakcie warsztatów, zostaną przedstawione przez przedstawicieli Seniorów i Seniorek – Animatorów Inicjatyw Lokalnych podczas Forum seniorów w powiecie (działanie 5).

Poniżej zamieszczamy propozycje projektów wypracowane przez uczestników na Seniorskich Warsztatach Ożywienia Obywatelskiego w gminach: Babice, Chrzanów, Trzebinia, Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Szczucin:

Dobiegła końca realizacja działania 2

Trening partycypacji lokalnej.

W 6 gminach biorących udział w projekcie zrealizowano treningi partycypacji lokalnej – zajęcia przygotowujące do działania w Radzie Seniorów. Do udziału w zajęciach uczestnicy projektu z grupy podstawowej zaprosili dodatkowe osoby, których zadaniem jest wzmocnienie i uzupełnienie działania grupy inicjatywnej do złożenia wniosku o powołanie Gminnych Rad Seniorów.

Uczestnicy treningów poznali, m. in., zagadnienia związane z partycypacją seniorów w życiu publicznym, współpracą seniorów z otoczeniem. Analizowali statuty Rad Seniorów funkcjonujących w Polsce i na ich przykładzie opracowywali własne propozycje.

Realizacji działania 1

Szkolenie Senior Animator Inicjatyw Lokalnych / Seniorka Animatorka Inicjatyw Lokalnych została ukończona.

W ramach cyklu szkoleń dla Seniorów Animatorów Inicjatyw Lokalnych / Seniorek Animatorek Inicjatyw Lokalnych zrealizowano szkolenie wyjazdowe pn. „Integracja społeczna, partnerstwo, współdziałanie” i stacjonarne pn. „Zasady tworzenia i działania Rad Seniorów – planowanie strategiczne”.

W szkoleniach wzięły udział dziesięcioosobowe grupy uczestników z każdej z sześciu gmin zaangażowanych w projekt.

Szkolenie wyjazdowe obejmowało zagadnienia takie, jak integracja społeczna, partnerstwo, współdziałanie, komunikacja społeczna, praca w grupie, integracja ze środowiskiem lokalnym, prowadzenie analizy zasobów i problemów lokalnego środowiska seniorów, praca społeczna – wolontariat, cechy i umiejętności liderskie animatora lokalnego, motywacja.

W trakcie szkolenia stacjonarnego uczestnicy poznali zasady tworzenia i działania Rad Seniorów, zasady działania wspólnoty lokalnej, budowania współpracy na poziomie lokalnym oraz prawa i obowiązki seniorów. Dowiedzieli się, jak planować przedsięwzięcia lokalne dla seniorów, zdobywać poparcie i pozyskiwać środki dla inicjatyw seniorskich.

Poniżej zamieszczamy beczki problemów i zasobów w gminach Babice, Chrzanów, Trzebinia, Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Szczucin wypracowane przez uczestników projektu z poszczególnych gmin w trakcie działania 1: Szkolenie Senior Animator Inicjatyw Lokalnych / Seniorka Animatorka Inicjatyw Lokalnych.

Pierwsza aktywność w projekcie

Szkoleniowe wyjazdowe pn. „Integracja społeczna, partnerstwo, współdziałanie” w ramach działania 1: Szkolenie Senior Animator Inicjatyw Lokalnych / Seniorka Animatorka Inicjatyw Lokalnych

Szkolenie odbędzie się w Hotelu Azalia w Szarowie k. Niepołomic w terminie 7 – 8 września 2016 roku.

Szkolenie będzie doskonałą okazją do integracji i poznania uczestników projektu z pozostałych gmin, ponieważ grupy 10-osobowe (gr. I) z wszystkich 6 gmin pojadą na szkolenie w tym samym czasie, razem 60 osób.

Szkolenia obejmuje następującą tematykę: integracja społeczna, partnerstwo, współdziałanie, komunikacja społeczna, praca w grupie, integracja ze środowiskiem lokalnym, prowadzenie analizy zasobów i problemów lokalnego środowiska seniorów, praca społeczna – wolontariat, cechy i umiejętności liderskie animatora lokalnego, motywacja.

Ma na celu wykształcenie umiejętności animacyjnych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podejmowania inicjatyw obywatelskich w środowisku lokalnym.

Uczestnikom szkolenia wyjazdowego zapewniamy: materiały szkoleniowe i materiały dydaktyczne przygotowane przez trenerów, transport, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie NNW.

Zdjęcia z projektu

Prezentujemy wybrane zdjęcia z różnych etapów trwania projektu.

Nasi Partnerzy

3 gminy powiatu chrzanowskiego: gm. Chrzanów, gm. Babice, gm. Trzebinia
i 3 gminy powiatu dąbrowskiego: gm. Dąbrowa Tarnowska, gm. Olesno, gm. Szczucin

Dane kontaktowe

Realizator projektu:
Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network
Ul. Radzikowskiego 37, 31-315 Kraków
www.partners.net.pl, biuromcp@partners.net.pl

Osoba do kontaktu:
Karolina Krynicka, tel. 698 676 086, e-mail: biuromcp@partners.net.pl

 

 

Formularz kontaktowy